Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2015

1752 15e5
Reposted fromstfn stfn
0762 d27f
Reposted fromsummonerjolan summonerjolan
4120 0af0
Reposted fromfungi fungi
6193 3b4e 500

marxish:

yet to stop laughing.

Reposted fromcounterklock counterklock
4717 cc6d 500

Kuching Borneo Malaysia

Reposted fromfollow follow
5802 09e7
Reposted fromsucznik sucznik
0135 d828
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost
2221 7317
Reposted fromVictoire Victoire
2390 b20b
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent

zabiegani, zakochani... ♥

Reposted frommartinif16 martinif16
Co mnie nie zabije,to mnie wzmocni, mówi jeden z najgłupszych sloganów psychologicznej nowomowy, bo to,co mnie nie zabije, może mnie zmienić -na długo, albo na zawsze -w żyjącego trupa z wypalonym środkiem i pozorem ruchu. 
— Joanna Bator
Reposted fromhavingdreams havingdreams
9730 a747
Reposted frommelanchujnia melanchujnia
jesteś jeszcze wciąż tą samą sentymentalną panienką ...
— Z. Nałkowska "Granica"
Reposted fromsentymentalna sentymentalna
Reposted fromdreamadream dreamadream
1527 bb98 500
Suicide Squad
Reposted fromvertigo-x vertigo-x
5329 4f30
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent
Ludzie zostali stworzeni do tego, by być kochani, a rzeczy do tego, aby być używane. Powodem, przez który na świecie panuje chaos, jest to, że rzeczy są kochane, a ludzie używani.
— Paweł Leśniak
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave

May 02 2015

Leżałem w mętnym świetle, a ciało moje bało się nieznośnie, uciskając strachem mego ducha, duch uciskał ciało i każda najdrobniejsza fibra kurczyła się w oczekiwaniu, że nic się nie stanie, nic się nie odmieni, nic nigdy nie nastąpi i cokolwiek by się przedsięwzięło, nie pocznie się nic i nic. Był to lęk nie istnienia, strach niebytu, niepokój nieżycia, obawa nierzeczywistości, krzyk biologiczny wszystkich komórek moich wobec wewnętrznego rozdarcia, rozproszenia i rozproszkowania.
— Gombrowicz, Ferdydurke
Reposted fromButWhy ButWhy
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl